Wijziging achternaam minderjarig kind

Er zijn diverse mogelijkheden om de achternaam van een minderjarig kind te wijzigen. In dit bericht licht ik enkele mogelijkheden toe.

De zogenaamde kroonprocedure

Dit verzoek kunt u zelf, zonder tussenkomst van een advocaat, indienen bij de Dienst Justis. Is er nog een andere ouder met gezag, dan moet die het formulier ook ondertekenen. Als uw ex-partner hier niet aan wil meewerken, dan kunt u met behulp van een advocaat via de geschillenregeling de civiele rechter om vervangende toestemming vragen. De rechter zal dan beide ouders horen en een belangenafweging maken. Als de rechtbank u vervangende toestemming geeft, dan is het vervolgens aan de Dienst Justis om te beoordelen of aan de inhoudelijke vereisten is voldaan, waaronder het verzorgingscriterium. Op de website van de Dienst Justis staan alle voorwaarden beschreven.

Via een procedure tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag van een ouder met een niet ouder

Als u het eenhoofdig gezag heeft over uw kind en u woont al geruime tijd samen met uw nieuwe partner die in een nauwe persoonlijke betrekking tot uw kind staat, dan kan de rechtbank uw nieuwe partner samen met u belasten met het gezag over uw kind. Als uw kind nog een andere juridische ouder heeft, dan kan het verzoek alleen worden toegewezen als u samen met uw nieuwe partner al minimaal een jaar de zorg heeft voor uw kind en u minimaal 3 jaar alleen bent belast met het gezag, tenzij de rechter van mening is dat bij toewijzing de belangen van uw kind met de andere ouder worden verwaarloosd. Als het verzoek wordt toegewezen dan kan ook de achternaam van uw kind gewijzigd worden in de achternaam van uw partner, tenzij uw kind 12 jaar of ouder is en niet heeft ingestemd of het belang van het kind zich verzet tegen toewijzing.

Bij toekenning van een verzoek tot vernietiging van de erkenning

De vernietiging heeft terugwerkende kracht, hetgeen betekent dat de ouder die het kind heeft erkend, nimmer de ouder is geweest. De achternaam van het kind zal dan automatisch gewijzigd worden in de achternaam van de moeder.

Meer informatie over wijziging achternaam

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande situaties, dan kunt u contact met mij opnemen dan wel een afspraak maken voor het gratis spreekuur.