Reparatie beperking renteaftrek voor partners bij aanschaf woning.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat partners het eigenwoningverleden bij helfte mogen verdelen.

Definitie eigenwoningverleden

Wat is het eigenwoningverleden? Het eigenwoningverleden bestaat uit de eigenwoningreserve, het recht op toepassing van het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, het renteaftrekverleden en een aflossingsstand.

Doel besluit

De staatssecretaris heeft het besluit genomen om een niet-beoogde beperking van de renteaftrek te voorkomen als partners samen een woning kopen. De beperking van de renteaftrek kan worden veroorzaakt door een eigenwoningreserve of het niet volledig kunnen voorzetten van een bestaande eigenwoningschuld.

Voorwaarden

Onder de volgende voorwaarden keurt de staatssecretaris het goed dat het eigenwoningverleden van beide partners bij helfte wordt verdeeld over beide partners, om daarna de individuele eigenwoningschuld en eigenwoningverleden te bepalen:

  • Bij aanschaf van de eigen woning is de eigendomsverhouding 50/50. De financiering van de schuld is eveneens in de verhouding 50/50.
  • Beide partners moeten een beroep doen op de goedkeuring door in de aangifte inkomstenbelasting de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente op deze manier in de aangiften op te nemen.
  • Een eenmaal gemaakte keuze geldt ook voor latere belastingjaren.

Andere situaties

In situaties waar geen sprake is van een eigendoms- en schuldverhouding van 50/50 kunnen de partners zich wenden tot de belastingdienst, om te laten beoordelen of er sprake is van een niet-beoogde beperking van de aftrek van de eigenwoningrente en of er een tegemoetkoming kan worden verleend.

Terugwerkende kracht

De goedkeuring geldt met ingang van het jaar 2013. Partners kunnen gezamenlijk een verzoek doen om een vastgestelde aangifte inkomstenbelasting te herzien als er minder dan 5 jaar zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Heeft u het idee dat dit besluit voor u van toepassing kan zijn? Neem dan contact op met uw boekhouder, accountant of financieel adviseur.

Het besluit is onder nummer 5946-n1 gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 januari 2018.