Privacyreglement

Privacyverklaring

Busch Advocatenkantoor vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. De van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in deze verklaring.

Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze juridische diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact en de gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie (het maken van  facturen). U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De hiervoor genoemde gegevens worden hierna aangeduid als persoonsgegevens.

Wij verzamelen ook gegevens van bezoekers van onze website. Denk hierbij aan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om onze juridische diensten aan u te kunnen verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
  • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

We zullen de verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als we een derde inschakelen voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, als we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn, indien dit noodzakelijk is in verband met een rechtszaak en/of indien we dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nimmer aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.

Busch Advocatenkantoor heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving.

Wij bewaren de gegevens voor de duur waartoe wij volgens de wet of de beroepsregels verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij moeten dossiers gedurende 5 jaar na het sluiten van het dossier bewaren.

U hebt als betrokkene het recht om:

  • informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
  • uw persoonsgegevens te wijzigen;
  • uw toestemming -om uw persoonsgegevens te verwerken- in te trekken;
  • recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingeval u van mening bent dat Busch Advocatenkantoor handelt in strijd met de geldende privacyregels. U kunt uw verzoeken richten aan mr. Esther Busch: esther@buschadvocatenkantoor.nl.

Contactformulier en reservering spreekuur

De gegevens die u invult op het contactformulier of ter reservering voor het spreekuur op de website van Busch Advocatenkantoor, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden respectievelijk te communiceren over de reservering. Uw gegevens worden een half jaar bewaard, tenzij u Busch Advocatenkantoor opdracht heeft gegeven om voor u werkzaamheden te verrichten. In die situatie geldt hetgeen hiervoor is gemeld over de bewaartermijn van dossiers.

Links

De website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de website die u bezoekt te raadplegen.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Hiervoor hebben wij geen toestemming van u nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Wijzigingen

Busch Advocatenkantoor heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te raadplegen.

 

Laatste wijziging: augustus 2018