Nieuws over familierecht

Busch Advocatenkantoor is weer geopend.

Met ingang van deze week is het weer mogelijk om afspraken te maken op kantoor, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus.

Maatregelen i.v.m. Coronavirus.

Gelet op de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM en de overheid, is Busch Advocatenkantoor voorlopig niet voor bezoek geopend. Dat heeft tot gevolg dat het gratis spreekuur op de vrijdag wordt vervangen door een telefonische bespreking. Deze regelingen gelden voorlopig tot 11 mei 2020.

Wetsvoorstel koppeling gezamenlijk gezag aan erkenning

koppeling gezamenlijk gezag aan erkenning

In november 2016 is het wetsvoorstel directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners ingediend (nr 34.605). Het doel van het wetsvoorstel is dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, automatisch ook het gezag verkrijgt, tenzij zich een uitzonderingsgrond voordoet.

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 13 januari 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State, hierna te noemen ‘de Raad van State’ advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel op 16 januari 2020 aangepast. De Raad voor State heeft diverse risico’s gesignaleerd, waaronder het risico dat het wetsvoorstel de kans vergroot dat de moeder die geen gezamenlijk gezag wenst, geen toestemming tot erkenning zal geven. Dit zou volgens de Raad van State kunnen leiden tot een substantiële afname van het aantal erkenningen.  De initiatiefnemers merken op dat er slechts een klein percentage moeders is die de toestemming tot erkenning weigert. Er is wel een oplossing gekomen voor de ouders die bewust geen gezamenlijk gezag willen uitoefen. Zij kunnen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. Die verklaring kan ook in een notariële akte worden opgenomen. Dat was in het oorspronkelijke wetsvoorstel niet mogelijk.

Verder is het wetsvoorstel gewijzigd ingeval de moeder geen toestemming tot erkenning geeft en de toestemming op verzoek van de erkenner is vervangen door de rechtbank. In dat geval leidt de toestemming voor erkenning niet automatisch tot toekenning van gezamenlijk gezag. De toetsingskaders voor erkenning en gezamenlijk gezag zijn immers verschillend.

De Raad van State heeft ook geadviseerd nader advies in te winnen bij diverse organisaties. Dat advies hebben de initiatiefnemers opgevolgd. Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de Raad voor de Rechtspraak, de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten  Scheidingsmediator. Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen zijn er enkele wijzigingen in het voorstel aangebracht.

De laatste ontwikkeling heeft op 5 februari 2020 plaatsgevonden. De Raad voor de Rechtspraak heeft een aanvullend advies uitgebracht over de financiële gevolgen van het wetsvoorstel.  

Lees hier meer over het wetsvoorstel.

Ben ik verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding?

Sinds 1 maart 2019 zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap of ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor minderjarige kinderen.

Lees meer

Vermelding rechtsgebiedenregister

mr. Esther Busch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht:

– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

– Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mr. Esther Busch elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Afzien overwaarde woning in ruil lagere partneralimentatie heeft fiscale gevolgen.

Uitspraak Hof Den Haag is bekrachtigd door de Hoge Raad. Wat was de situatie?

Man en vrouw, laat ik ze Peter en Melanie noemen, waren getrouwd in gemeenschap van goederen. In 2010 besluiten ze te gaan scheiden. Peter en Melanie hebben in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat de echtelijke woning wordt verkocht. Tot aan verkoop van de woning betaalt Peter € 1.900,- partneralimentatie per maand aan Melanie. Dit bedrag wordt na verkoop van de woning verlaagd tot € 600,- per maand. De verlaging van de alimentatie hing niet samen met een verslechterde inkomenspositie van Peter. Ook hebben Peter en Melanie in het convenant vastgelegd dat de gehele overwaarde van de woning aan Melanie toekomt. De woning is verkocht met een overwaarde van € 60.000,-. Lees meer

Reparatie beperking renteaftrek voor partners bij aanschaf woning.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat partners het eigenwoningverleden bij helfte mogen verdelen.

Definitie eigenwoningverleden

Wat is het eigenwoningverleden? Het eigenwoningverleden bestaat uit de eigenwoningreserve, het recht op toepassing van het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, het renteaftrekverleden en een aflossingsstand.

Doel besluit

De staatssecretaris heeft het besluit genomen om een niet-beoogde beperking van de renteaftrek te voorkomen als partners samen een woning kopen. De beperking van de renteaftrek kan worden veroorzaakt door een eigenwoningreserve of het niet volledig kunnen voorzetten van een bestaande eigenwoningschuld. Lees meer

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

De omvang van de huwelijkse gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 beperkt(er).  In de gemeenschap vallen: het gemeenschappelijk vermogen (bezittingen en schulden) van de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk plus inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen respectievelijk maken. Buiten de gemeenschap vallen: het privévermogen van iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk plus erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

De beperkte(re) huwelijkse gemeenschap heeft tot gevolg dat er bij echtscheiding minder verdeeld hoeft te worden. Verdeeld moet worden het gemeenschappelijk vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was en hetgeen tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Lees meer

Gezag over je kind zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning van je kind als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, betekent volgens de wet niet dat je ook direct gezag hebt. De wet gaat mogelijk veranderen, zodat zowel gehuwde als ongehuwde ouders van rechtswege het gezag gezamenlijk uitoefenen. Lees in dit artikel hoe het verkrijgen van gezag in zijn werk gaat. Lees meer

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen

Het wetsvoorstel tot beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een beperking van de omvang van de gemeenschap van goederen. Lees hier een toelichting op de nieuwe wet en een tip voor u gaat trouwen.
Lees meer

Wijziging achternaam minderjarig kind

Er zijn diverse mogelijkheden om de achternaam van een minderjarig kind te wijzigen. In dit bericht licht ik enkele mogelijkheden toe.
Lees meer

Partneralimentatie € 12.000 pm afgewezen wegens vermogen

De rechtbank heeft in 2015 de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Daarbij is het verzoek van de vrouw tot betaling van € 12.000 bruto partneralimentatie per maand afgewezen. De vrouw was het daar niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. In deze zaak is van belang dat de vrouw na echtscheiding beschikte over een vermogen van in totaal € 3.000.000, bestaande uit een beleggingsportefeuille en overig vermogen. Lees meer

Ontslag en alimentatie

Ontslag en alimentatie betalen, hoe werkt dat? Als u wordt ontslagen, is dat al vervelend genoeg. Als dat vervolgens tot gevolg heeft dat u daardoor de alimentatie voor uw kinderen of ex-partner niet meer kunt betalen, is dat nog vervelender. Ontslag kan een reden zijn om de alimentatie aan te laten passen. De rechter kijkt naar de reden van ontslag.

Lees meer

BKR registratie roodstand wijzigt

De BKR registratie van kredieten wordt per 1 december 2016 aangescherpt. Op dit moment worden kredieten van minimaal € 500 en met een looptijd van langer dan 3 maanden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. Hieronder vallen o.a. creditcards, doorlopende kredieten, maar ook de bankrekeningen met kredietlimieten. Per 1 december 2016 vindt de registratie al plaats bij een krediet van minimaal € 250 en een looptijd van 1 maand. Ook als u geen gebruik maakt van het kredietlimiet.

Wilt u na scheiding een nieuwe woning of de woning die u samen met uw ex-partner in eigendom heeft overnemen, dan heeft de wijziging mogelijk tot gevolg dat u minder geld kunt lenen bij de bank.