Nieuws over familierecht

Verhuisbericht

Per 1 november 2022 verhuist Busch Advocatenkantoor naar het Smart Business Center in Alkmaar.

Adres: Comeniusstraat 2 A , 1817 MS Alkmaar.

Toeslagen bij scheiding. Voorkom terugbetaling. De 10%-regeling uitgelegd.

Voorkom dat u toeslagen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, moet terugbetalen bij scheiding. In dit artikel leest u waar u op moet letten.  

Lees meer

Kinderalimentatie en woonlasten. Forfaitaire of daadwerkelijke woonlast?

De alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen adviseert bij de berekening van de draagkracht van ouders uit te gaan van een forfaitaire woonlast. De netto woonlast wordt gelijkgesteld aan 30% van het netto inkomen. Wat als de feitelijke woonlast aanmerkelijk lager is? De Hoge Raad gaf hier recentelijk antwoord op.

Lees meer

Opsteker voor sociale advocatuur

Op 29 april 2021 heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid van stemmen de motie van o.a. Groenlinks en PvdA aangenomen. De motie is ingediend omdat de toegang tot het recht en de rechtsbeschermingen al jaren onder druk staat vanwege de hoge werkdruk en de lage vergoedingen aan sociaal advocaten. In de motie wordt bepleit de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer op te volgen. De commissie Van der Meer heeft in 2017 de knelpunten in de gesubsidieerde rechtsbijstand onderzocht en geadviseerd om structureel 127 miljoen per jaar extra te investeren.

Busch Advocatenkantoor is weer geopend.

Met ingang van deze week is het weer mogelijk om afspraken te maken op kantoor, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus.

Wetsvoorstel koppeling gezamenlijk gezag aan erkenning

In november 2016 is het wetsvoorstel directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners ingediend (nr 34.605). Het doel van het wetsvoorstel is dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, automatisch ook het gezag verkrijgt, tenzij zich een uitzonderingsgrond voordoet.

Lees meer

Ben ik verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding?

Sinds 1 maart 2019 zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap of ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij scheiding. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor minderjarige kinderen.

Lees meer

Vermelding rechtsgebiedenregister

mr. Esther Busch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht:

– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen

– Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mr. Esther Busch elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Afzien overwaarde woning in ruil lagere partneralimentatie heeft fiscale gevolgen.

Uitspraak Hof Den Haag is bekrachtigd door de Hoge Raad. Wat was de situatie?

Man en vrouw, laat ik ze Peter en Melanie noemen, waren getrouwd in gemeenschap van goederen. In 2010 besluiten ze te gaan scheiden. Peter en Melanie hebben in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat de echtelijke woning wordt verkocht. Tot aan verkoop van de woning betaalt Peter € 1.900,- partneralimentatie per maand aan Melanie. Dit bedrag wordt na verkoop van de woning verlaagd tot € 600,- per maand. De verlaging van de alimentatie hing niet samen met een verslechterde inkomenspositie van Peter. Ook hebben Peter en Melanie in het convenant vastgelegd dat de gehele overwaarde van de woning aan Melanie toekomt. De woning is verkocht met een overwaarde van € 60.000,-. Lees meer

Reparatie beperking renteaftrek voor partners bij aanschaf woning.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat partners het eigenwoningverleden bij helfte mogen verdelen.

Definitie eigenwoningverleden

Wat is het eigenwoningverleden? Het eigenwoningverleden bestaat uit de eigenwoningreserve, het recht op toepassing van het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, het renteaftrekverleden en een aflossingsstand.

Doel besluit

De staatssecretaris heeft het besluit genomen om een niet-beoogde beperking van de renteaftrek te voorkomen als partners samen een woning kopen. De beperking van de renteaftrek kan worden veroorzaakt door een eigenwoningreserve of het niet volledig kunnen voorzetten van een bestaande eigenwoningschuld. Lees meer

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

De omvang van de huwelijkse gemeenschap van goederen wordt per 1 januari 2018 beperkt(er).  In de gemeenschap vallen: het gemeenschappelijk vermogen (bezittingen en schulden) van de echtgenoten bij aanvang van het huwelijk plus inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen respectievelijk maken. Buiten de gemeenschap vallen: het privévermogen van iedere echtgenoot bij aanvang van het huwelijk plus erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden verkregen.

De beperkte(re) huwelijkse gemeenschap heeft tot gevolg dat er bij echtscheiding minder verdeeld hoeft te worden. Verdeeld moet worden het gemeenschappelijk vermogen dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig was en hetgeen tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Lees meer

Gezag over je kind zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning van je kind als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, betekent volgens de wet niet dat je ook direct gezag hebt. De wet gaat mogelijk veranderen, zodat zowel gehuwde als ongehuwde ouders van rechtswege het gezag gezamenlijk uitoefenen. Lees in dit artikel hoe het verkrijgen van gezag in zijn werk gaat. Lees meer

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen

Het wetsvoorstel tot beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een beperking van de omvang van de gemeenschap van goederen. Lees hier een toelichting op de nieuwe wet en een tip voor u gaat trouwen.
Lees meer

Wijziging achternaam minderjarig kind

Er zijn diverse mogelijkheden om de achternaam van een minderjarig kind te wijzigen. In dit bericht licht ik enkele mogelijkheden toe.
Lees meer