Meest gestelde vragen

Vragen over scheiden

Vraag:

Mijn partner wil scheiden. Wat nu?

Ik wil scheiden. Wat nu?

Antwoord:

Indien u (of uw partner) wilt scheiden, kan dit op meerdere manieren.

Samen een advocaat

Indien u met uw partner al (in hoofdlijnen) afspraken heeft gemaakt, kunt u er voor kiezen om samen een advocaat in de arm te nemen. De advocaat zal de gemaakte afspraken met u bespreken en toetsen aan het wettelijke kader. De advocaat zal zich er van moeten vergewissen dat u beiden volledig achter de gemaakte afspraken staan. Mocht blijken dat dit niet het geval is en het lukt niet om nieuwe afspraken te maken, dan zal de advocaat  u beiden wegens tegenstrijdige belangen moeten doorverwijzen naar een eigen advocaat.

Bij volledige overeenstemming worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar valt wel aan te bevelen. Een goed echtscheidingsconvenant verkleint de kans op problemen in de toekomst.

Vervolgens volgt de indiening van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, zonder een bezoek aan de rechtbank.

Ieder een eigen advocaat

Indien u een eigen advocaat inschakelt is deze er om uw belangen optimaal te behartigen. De belangen van de eventuele aanwezige kinderen zullen een grote rol spelen, waarbij de menselijke verhoudingen niet uit het oog worden verloren. Het voorkomen van een procedure heeft de voorkeur, maar als het niet anders kan, dan bent u bij Busch Advocatenkantoor verzekerd van goede professionele bijstand.

Ieder een eigen advocaat en een mediator

Het is ook mogelijk dat ingeval u en uw partner beiden worden bijgestaan door een eigen advocaat,  besluiten een mediator te raadplegen.  Uw advocaat kan u in dat geval op de achtergrond adviseren. Dat is wel zo’n prettige gedachte.

Categorie: echtscheiding,

Vraag:

Hoe lang duurt het voordat ik gescheiden ben?

Antwoord:

Dat hangt ervan af. Indien u op korte termijn erin slaagt om samen met uw partner afspraken te maken, al dan niet met behulp van een advocaat, dan kan de echtscheiding relatief snel geregeld zijn. Na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, volgt circa 3 weken later de beschikking. Dit duurt iets langer als er kinderen van 12 jaar of ouder zijn betrokken, aangezien deze eerst in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord. Na ontvangst van de echtscheidingsbeschikking moet deze nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Indien het niet mogelijk is om tot afspraken te komen, dan zal de rechtbank een beslissing moeten nemen. Een gerechtelijke procedure duurt vrij lang. In de regel zit er tussen datum indiening verzoekschrift en de beschikking een jaar, al verschilt dit per rechtbank.

Vraag:

Is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht?

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Antwoord:

Indien u gaat scheiden bent u verplicht om samen met de andere ouder een ouderschapsplan op te stellen.  Dit ouderschapsplan moet worden ingediend bij de rechtbank. Indien er geen ouderschapsplan wordt overgelegd, kan de rechtbank besluiten het verzoekschrift tot echtscheiding niet in behandeling te nemen. In het ouderschapsplan legt u vast op welke wijze u de zorg- en opvoedingstaken gaat verdelen, hoe u elkaar gaat informeren en hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld.

Een ouderschapsplan is alleen verplicht voor ouders die beiden met het gezag over de kinderen zijn belast.

Klik hier om een opzet van een ouderschapsplan te downloaden.

Vraag:

Ik ben ontslagen en kan de alimentatie niet meer betalen. Wat nu?

Betaal ik niet te veel alimentatie?

Betaalt mijn ex-partner niet te weinig alimentatie?

Antwoord:

Indien de alimentatie enige tijd geleden is vastgesteld, kan het zijn dat dit bedrag door een wijziging van omstandigheden (zoals ontslag, de geboorte van een nieuw kind of een (forse) loonsverhoging) te hoog of te laag is. De alimentatie kan dan herberekend worden. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Zie ook de tarieven, vaste prijzen.

Vraag:

Mijn ex betaalt de alimentatie niet. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Als de alimentatie is vastgelegd in een beschikking, kunt u het LBIO (www.lbio.nl) inschakelen. Indien er een achterstand is van meer dan 6 maanden, dan zult u een deurwaarder moeten inschakelen. Voor het inschakelen van het LBIO of de deurwaarder heeft u de grosse van de beschikking nodig. Is de alimentatie niet in een beschikking vastgelegd, dan zal dit alsnog moeten gebeuren. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken op het gratis spreekuur.

Vraag:

Mijn kind is 12 jaar. Mag hij nu zelf bepalen waar hij gaat wonen?

Antwoord:

Het is een groot misverstand dat kinderen zelf mogen bepalen waar ze gaan wonen als ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. Wel is het zo dat in procedures kinderen van 12 jaar of ouder een brief van de rechtbank ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om gehoord te worden (in alimentatie zaken is de leeftijd 16 jaar). De rechter zal dan op een passende wijze informeren wat  de mening van het kind is. De rechter zal daarbij duidelijk aangeven dat de rechter beslist en niet het kind.

Vraag:

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na. Wat kan ik doen?

Indien de hoofdverzorger niet meewerkt aan de vastgestelde omgangsregeling, dan kunt u een advocaat inschakelen. Deze kan uw ex-partner aanschrijven met het verzoek mee te werken aan het hervatten van de omgangsregeling. Doet hij/zij dit niet, dan is het mogelijk om een kort geding aanhangig gemaakt te worden, waarin uw ex-partner wordt veroordeeld om mee te werken aan omgang (onder het opleggen van een dwangsom).

Indien de niet verzorgende ouder niet meewerkt aan de omgang, kan hij/zij ook worden aangeschreven met het verzoek de omgangsregeling na te komen. Blijft de medewerking dan nog steeds uit, dan is het niet gebruikelijk, maar wel mogelijk, om een kort geding tot nakoming omgangsregeling te starten. De vraag is of een kort geding in dit geval wenselijk is, omdat het tegen de zin afdwingen van omgang mogelijk strijdig is met het belang van het kind.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Vraag:

Ik wil met mijn kinderen op vakantie naar het buitenland. Mijn ex-partner weigert toestemming te verlenen. Wat kan ik doen?

Antwoord:

U kunt een advocaat inschakelen. Die kan uw ex-partner vragen alsnog in te stemmen. Blijft de medewerking dan nog steeds uit, dan kan er namens u een procedure tot vervangende toestemming bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank zal dan een belangenafweging maken.

Heeft u hier vragen, dan kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Vraag:

Mijn ex-partner wil met onze kinderen verhuizen. Kan dat zo maar?

Antwoord:

Indien uw ex-partner met de kinderen wilt verhuizen heeft hij/zij daar toestemming van de andere ouder met gezag voor nodig. Indien u deze toestemming niet wilt verlenen, dan zal uw ex-partner bij de rechtbank een verzoek tot vervangende toestemming moeten indienen. U kunt dan verweer voeren. De rechtbank zal dan, nadat  beide ouders zijn gehoord ter zitting, een belangenafweging maken.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Vraag:

Mijn partner en ik zijn uit elkaar. Mijn ex-partner wil niet meewerken aan het aanvragen van een paspoort voor ons kind. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Een advocaat kan namens u uw ex-partner vragen mee te werken. Blijft de medewerking dan nog steeds uit, dan kan de rechtbank vervangende toestemming gevraagd worden. De rechtbank zal een belangenafweging maken.

Vraag:

Mijn ex werkt niet mee aan verkoop van de woning. Wat nu?

Antwoord:

Afhankelijk van de situatie kan de rechter gevraagd worden de verdeling van het vermogen na scheiding/beëindiging relatie vast te stellen, waarbij een beslissing over de woning wordt genomen. In sommige situaties kan de kort geding rechter ingeschakeld worden.

Alsu hierover meer informatie wenst, dan kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.