Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Busch Advocatenkantoor is een eenmanszaak naar Nederlands rechten wordt gedreven door mr. E. Busch. De eenmanszaak voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan Busch Advocatenkantoor en aan personen die voor haar werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Busch Advocatenkantoor als uitsluitend aan haar gegeven. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 1. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever(s). Dit houdt in dat derden aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten kunnen ontlenen en dat de opdrachtgever verplicht is eventuele derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 1. Bij de uitvoering van een opdracht is Busch Advocatenkantoor gerechtigd om derden (waaronder deurwaarders, vertalers en accountants) in te schakelen. Busch Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van eventueel ingeschakelde derden.
 1. Busch Advocatenkantoor is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, namens de opdrachtgever, eventueel door derden bedongen beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden.
 1. Elke aansprakelijkheid van Busch Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat op grond van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Busch Advocatenkantoor komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw en verschotten).
 1. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, in afwijking van het gestelde in artikel 6:89 BW, in elk geval twaalf maanden na nadat hij/zij een tekortkoming van mr. E. Busch heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en heeft nagelaten een rechtsvordering bij de bevoegde rechter in te stellen.
 1. Een kopie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Busch Advocatenkantoor met inbegrip van het maximumbedrag waarvoor Busch Advocatenkantoor verzekerd is, alsmede het toepasselijke bedrag voor het eigen risico, zal op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.
 1. De tijd die wordt besteed aan de door Busch Advocatenkantoor ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd en in rekening gebracht onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 5 minuten per verrichting.
 1. In geval van gefinancierde rechtshulp zal de door Busch Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden overeenkomstig voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor rekening van de opdrachtgever blijven:

 • de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage:
 • de (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierecht, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Busch Advocatenkantoor in rekening gebrachte kosten;
 • de eventueel door opdrachtgever verschuldigde bijdrage in de (proces)kosten van de wederpartij.

Busch Advocatenkantoor brengt ter zake van de eigen bijdrage en verschotten een voorschot in rekening. De eigen bijdrage dient voldaan te zijn, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen, tenzij anders overeengekomen.

 1. Bij zaken die niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden uitgevoerd, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, tenzij anders wordt overeengekomen. Naast het verschuldigde honorarium zullen de opdrachtgever de betaalde onkosten (bijvoorbeeld griffierecht en gemeentelijke leges) in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen met betrekking tot honorarium en verschotten zijn exclusief btw.
 1. Busch Advocatenkantoor kan op elk moment een voorschot van de opdrachtgever vragen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en verschotten. Een dergelijk voorschot zal met de eerstvolgende declaratie verrekend worden, waarbij Busch Advocatenkantoor bevoegd is om het voorschot met de overige niet betaalde declaratie(s) in de betrokken zaak of andere zaken te verrekenen
 1. Busch Advocatenkantoor hanteert een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Busch Advocatenkantoor zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Als na een eerste aanmaning volledige betaling alsnog achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom exclusief btw.
 1. Busch Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om werkzaamheden op te schorten als de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan. In dat geval is Busch Advocatenkantoor niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk uit het opschorten of beëindigen van de werkzaamheden voortvloeit. De opschorting van de werkzaamheden zal schriftelijk worden aangekondigd.
 1. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de declaratie, ook als een ander dan de opdrachtgever heeft toegezegd de betaling van deze declaratie voor zijn of haar rekening te nemen. Busch Advocatenkantoor is voorts gerechtigd om haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die Busch Advocatenkantoor ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden onder beheer staan van de Stichting Beheer Derdengelden Alcmaria Advocaten of andere derden.
 1. Busch Advocatenkantoor verplicht zich om derden die gelden aan de opdrachtgever dienen te betalen, dit rechtstreeks aan de opdrachtgever te doen betalen. Busch Advocatenkantoor kan geen derdengelden ontvangen, omdat er geen stichting derdengelden aanwezig is.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Busch Advocatenkantoor en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen treedt de klachten- en geschillenregeling in werking. Indien dit niet tot een oplossing van het geschil leidt, dan wordt het geschil bij uitsluiting van andere rechtbanken, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie te Alkmaar.
 2. Mr. E. Busch heeft ingeval zij onverhoopt uitvalt een waarnemingsovereenkomst gesloten met mr. E.B. Warmerdam-Wolfs van Advocatenkantoor Warmerdam te Alkmaar. Voor zover Warmerdam-Wolfs de belangen van de wederpartij van opdrachtgever behartigt, zal er in samenspraak met mr. Busch en/of mr. Warmerdam een andere waarnemer worden gezocht.