Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft in april 2016 het wetsvoorstel aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Het is nu wachten op de behandeling in de Eerste Kamer.

Naar huidig recht heeft het huwelijk tot gevolg dat, als de aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden opstellen, er een gemeenschap van goederen ontstaat. Dat betekent dat alle goederen en schulden aan beide echtgenoten samen zullen toebehoren. Hierop zijn beperkte uitzonderingen mogelijk. Bij gift of testament kan een uitsluitingsclausule zijn opgenomen, waarin is bepaald dat de schenking of de verkrijging uit een erfenis niet in de huwelijkse gemeenschap vallen. Ook is het mogelijk dat een goed niet in de gemeenschap valt wegens de verknochtheid ervan aan een van de echtgenoten. Er is veel kritiek op het huidige stelsel, omdat het achterhaald is en vernieuwing behoeftt. Nederland is ook een van de weinige landen die de wettelijke gemeenschap van goederen kent. Daarom hebben drie Kamerleden (van de D66, PvdA en VVD) een wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap ingediend. Dit voorstel is op 19 april 2016 aangenomen.

Volgens het wetsvoorstel vallen:

– schenkingen en erfenissen die echtgenoten tijdens het huwelijk ontvangen niet in de huwelijkse gemeenschap;

– goederen en schulden die iedere echtgenoot bij het aangaan van het huwelijk had, niet in de huwelijkse gemeenschap;

– goederen die partijen bij aanvang van het huwelijk gemeenschap in gemeenschappelijk eigendom hadden, in de huwelijkse gemeenschap. Bij een eventuele scheiding wordt dit vermogen bij helfte verdeeld, ook indien de eigendomsverhoudingen voor het huwelijk anders waren dan 50/50. Het vorenstaande geldt ook voor schulden die partijen voor het huwelijk gezamenlijk zijn aangegaan.

– goederen tijdens het huwelijk verkregen of opgebouwd, wel in de huwelijkse gemeenschap. Bij een eventuele scheiding wordt dit bij helfte verdeeld.

De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor mensen die na inwerkingtreding van de wet in het huwelijksbootje stappen.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. De verwachting is, gelet op de stemming in de Tweede Kamer, dat de wet wordt aangenomen.

Als de wet inwerking treedt, dan is het van belang dat echtgenoten een goede administratie gaan voeren, om zo te kunnen onderbouwen wat gemeenschappelijk vermogen respectievelijk ieders privé vermogen is.